นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รุ่นที่2 (DICT2) พ.ศ.2555     [รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข]
Index Page
Previous Page
Next Page

dict_2.jpg

dict_2_1.jpg

dict_2_2.jpg

dict_2_3.jpg

dict_2_4.jpg

dict_2_5.jpg

dict_2_6.jpg

dict_2_7.jpg
Next Page
Previous Page
Index Page
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคปกติรุ่นที่ 2 (DICT2) พ.ศ.2555
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จักรีรัตน์ แสงวารี
ฉันทนา ปาปัดถา
สุริยะ พุ่มเฉลิม
อนุชิต อนุพันธ์
วิชัย ตรีเล็ก
นาวิน คงรักษา
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์

DICT#1 | DICT#2 | DICT#3 | DICT#4
DICT-S#1 | DICT-S#2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Free Hit Counters

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Friday, February 27, 2015 9:00

 

All images are copyright (c) สงวนลิขสิทธิ์ @ พ.ศ.2555
AAA Web Album Software & Logos