นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools

ดารอวี มานตรี (วี)
วรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
ศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม)
ศิริพร โสสระเกษ (บี)
วิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม)
ศุภชัย กุดคำ (แม็ค)
     

SMICT#2
นายดารอวี มานตรี (วี)
นางสาววรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม)
นางสาวศิริพร โสสระเกษ (บี)
นางสาววิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม)
นายศุภชัย กุดคำ (แม็ค)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++