นักศึกษาปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 (S-DICT#2) พ.ศ.2556
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต
นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
นายรณชัย เพชรรักษ์
นายปรีชา พังสุบรรณ
นายสถาพร อยู่สมบูรณ์
นางสาวจารุมน หนูคง
นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว
นางสาวธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
นางสาวนิพาดา ไตรรัตน์

DICT#1 | DICT#2 | DICT#3 | DICT#4
DICT-S#1 | DICT-S#2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | สาขาICT เพื่อการศึกษา | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | บทความเพชรภูมิ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


counter widget
 


Power by JetPhoto