79. ดร.จิราภร คุ้มมณี

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT7

ดร.จิราภร คุ้มมณี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Division of Information and Communication Technology for Education

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสะตีมเกมิฟิเคชันเพื่อพัฒนานวัตกรอาชีวศึกษา
STEAM Gamification Digital Learning Ecosystems of for Vocational Innovator

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

78.ดร.สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT7

ดร.สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Division of Information and Communication Technology for Education

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพจากการทำนายแฟ้มสะสมงานอัจฉริยะโดยใช้เซอร์วิสเอเจนต์
Professional Experience Transfer from Intelligent Portfolio Predictive by Using Service Agent

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 17:30 น. ณ เรือริเวอร์ไซต์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

💐 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ💐 รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์💐 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Division of Information and Communication Technology for Education)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ💐 ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครอบครัว DICT & MICT DET & MET ร่วมมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 18:30 น. 🛳 ณ เรือริเวอร์ไซต์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร💐 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัธิยาพร แก้วงาม โทรศัพท์ 081 457 8373

77. ผศ.ดร.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ผศ.ดร.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์ #DICT6 [07/08/20] ผศ.ดร.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะกรรมการสอบ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ#DICT #SDICT #FTE #KMUTNB

76. ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6 ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ กรรมการ วิทยานิพนธ์ : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมย์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ #DICT6 #SDICT #SMICT #MICT #DICT #FTE #KMUTNB

75. ดร.วรพงษ์ น่วมอินทร์

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT4 ดร.วรพงษ์ น่วมอินทร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการสอบป้องกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ กรรมการ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) กรรมการ วิทยานิพนธ์เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาพหุระดับบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐสำหรับรัฐบาลดิจิทัล

74. ดร.เอกเทศ แสงลับ

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6 ดร.เอกเทศ แสงลับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง กรรมการ อาจารย์ ดร.เจษฎา ชาตรี กรรมการ วิทยานิพนธ์เรื่อง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบกัมมันตะด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมคู่แฝด เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

73. ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT5 ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง กรรมการ วิทยานิพนธ์เรื่อง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อัจฉริยะแบบกราฟิกส์ด้วย เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสมองกลฝังตัว #DICT5 #DICT #SDICT #MICT #SMICT #FTE #KMUTNB

72. ดร.นวลศรี สงสม

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT5 ดร.นวลศรี สงสม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง กรรมการ วิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการความสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่ง เพื่อการจัดเก็บร่องรอยดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา #DICT5 #DICT #SDICT #MICT #SMICT #FTE #KMUTNB