รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
ปริญญาเอก (DICT11) ภาคปกติ จำนวน 5 คน
ปริญญาเอก (SDICT9) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 คน
ปริญญาโท (MICT4) ภาคปกติ จำนวน 10 คน
ปริญญาโท (SMICT4) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 15 คน
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
https://grad.admission.kmutnb.ac.th

89. ดร.ธนสาร รุจิรา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT6
ดร.ธนสาร รุจิรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ประธานกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :
การพัฒนาตัวบ่งชี้สถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัลสมรรถนะสูง
Development of Digital Enterprise Architecture Indicators of Vocational Education for Digital Transformation
to a High Performance Digital Organization

88. ดร.บุษบา สังข์วรรณะ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT3
ดร.บุษบา สังข์วรรณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบพยากรณ์ผลการเรียนอัจฉริยะเพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A Intelligent System for Learning Result Prediction to Reduce Drop-out of Undergraduate Students

87. ดร.นวรัตน์ วิทยาคม

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT5
ดร.นวรัตน์ วิทยาคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครปฐม
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หัวข้อวิทยานิพนธ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะตีมแบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
STEAM Learning Management Model on Massive Open Online Courses
Using Augmented Reality to Enhance Creativity Thinking and Innovation for Undegraduate Students

86.ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6

ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
เพื่อพยากรณ์อาชีพพหุระดับสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
Information and Communication Technology of Competency Assessment System
and Digital Content for Forecasting Profession Multilevel for Undergraduate Students

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบเดียว)
ปริญญาเอก (DICT11) ภาคปกติ จำนวน 5 คน
ปริญญาเอก (SDICT9) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 คน
ปริญญาโท (MICT4) ภาคปกติ จำนวน 10 คน
ปริญญาโท (SMICT4) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 15 คน
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2564
https://grad.admission.kmutnb.ac.th

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาธิยา ภูนาพลอย

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท SMICT3
นางสาธิยา ภูนาพลอย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ๒๕๖๔ การสอบออนไลน์
Division of Information and Communication Technology for Education
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบคลาวด์เลิ์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท SMICT3
นายนราศักดิ์ ภูนาพลอย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ๒๕๖๔ การสอบออนไลน์
Division of Information and Communication Technology for Education
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ “การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์”

85. ดร.พงศธร ปาลี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก DICT6
ดร.พงศธร ปาลี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ ประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบบทำนายอาชีพอัจฉริยะฐานเทคโนโลยีเชิงปัญญาเพื่อการผลิตบัณฑิตสู่กำลังคนดิจิทัล (Intelligent Career Prediction System using Cognitive Technology for Producing Graduates to Digital Manpower)

84. ดร.นภาจิตร ดุษฎี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก DICT6
ดร.นภาจิตร ดุษฎี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564


คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

วิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบชุมชนการฝึกอบรมทางวิชาชีพเสมือนเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัล
“Virtual Professional Training Community Model for Developing Digital Teacher Competency”