คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสัมพันธ์  ครั้งที่ ๓๐
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
 ๒๑-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสัมพันธ์  ครั้งที่ ๓๐
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
 ๒๑-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙