อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
The Twelfth International Conference on eLearning
for Knowledge-Based Society
“ Theory and Practices in eLearning 2015 and Future”
Srisakdi Charmonman Institute of eLearning, Siam Technology College
December 11-12, 2015
Siam Technology College,Thailand

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
The Twelfth International Conference on eLearning
for Knowledge-Based Society
“ Theory and Practices in eLearning 2015 and Future”
Srisakdi Charmonman Institute of eLearning, Siam Technology College
December 11-12, 2015
Siam Technology College,Thailand