ขอแสดงยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกท่าน
เนื่องในการถ่ายภาพหมู่รวมกันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 

ขอแสดงยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกท่าน
เนื่องในการถ่ายภาพหมู่รวมกันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558