วันแห่งการถ่ายภาพหมู่คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
ณ ไบเทคบางนา  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
ดร.วิชัย ตรีเล็ก
ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร
ดร.บุรินทร์ นรินทร์
ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์
ดร.อนุชิต อนุพันธ์
ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

วันแห่งการถ่ายภาพหมู่คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
ณ ไบเทคบางนา  วันที่ 17 พฤศจิายน 2559
ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
ดร.วิชัย ตรีเล็ก
ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร
ดร.บุรินทร์ นรินทร์
ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์
ดร.อนุชิต อนุพันธ์
ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง