เว็บไซต์นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (S-DICT3)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กนิฐา แสงกระจ่าง
จาริณี มาเวหา
บุษบา สังข์วรรณะ
วันเพ็ญ ผลิศร
เอกเทศ แสงลับ
ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ

http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2015/dict_s3

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (S-DICT-3)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กนิฐา แสงกระจ่าง
จาริณี มาเวหา
บุษบา สังข์วรรณะ
วันเพ็ญ ผลิศร
เอกเทศ แสงลับ
ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ