คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEC2018)
ณ สถานประชุมไบเทค บางนา
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

The 9 TCU International e-Learnal Conference 2018 (IEC2018)

"MOOCs and Beyond" 

July 19-20 , 2018  

BITEC Bangna, Bangkok 

Thailand

 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEC2018)

ณ สถานประชุมไบเทค บางนา

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

The 9 TCU International e-Learnal Conference 2018 (IEC2018)

"MOOCs and Beyond" 

July 19-20 , 2018  

BITEC Bangna, Bangkok 

Thailand