วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html

ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html

ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE