สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำนักศึกษาปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan 
May 16-18, 2018

ภาพรายละเอียด >>  http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/icebi2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------