นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>

 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>