นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (SDICT5)
ภัทรา สวนโสกเชือก 
อัจจิมามั่นทน 
พงศกรกนกนิตย์อนันต์ 
สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์

>> เว็บรุ่น SDICT5 >>

 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (SDICT5)

ภัทรา สวนโสกเชือก 

อัจจิมามั่นทน 

พงศกรกนกนิตย์อนันต์ 

สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์