นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์

นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์