นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (SDICT4)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนพล นามนวล
รักถิ่น เหลาหา
ธาดา จันตะคุณ
วรรณพร ชูจิตารมย์
วรพงษ์ น่วมอินทร์
ชเนศ รัตนอุบล
ศุภรางค์ เรืองวานิช
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
กฤตย์ษุพัช สารนอก
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/sdict4

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (SDICT4)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนพล นามนวล
รักถิ่น เหลาหา
ธาดา จันตะคุณ
วรรณพร ชูจิตารมย์
วรพงษ์ น่วมอินทร์
ชเนศ รัตนอุบล
ศุภรางค์ เรืองวานิช
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
กฤตย์ษุพัช สารนอก
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/sdict4