การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมอาคารประลองชั้น 8
วันที่ 27  เมษายน  2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการ

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี

Read more: ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี

ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ e-CASE & e-Tech 2017  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 
2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology
(e-CASE & e-Tech 2017) Kyoto, Japan April 4-6, 2017.

Read more: e-CASE & e-Tech 2017

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 11 เมษายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง กรรมการ

Read more: ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.อรรถพล จันทร์สมุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมอาคารประลองชั้น 8
วันที่ 30 มีนาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ กรรมการ

ระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Read more: ดร.อรรถพล จันทร์สมุด

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

เรื่อง "ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควันตภาพบนคลาวด์เพื่อส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี"

Read more: ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการทํางาน

Read more: ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ


นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (SDICT4)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนพล นามนวล
รักถิ่น เหลาหา
ธาดา จันตะคุณ
วรรณพร ชูจิตารมย์
วรพงษ์ น่วมอินทร์
ชเนศ รัตนอุบล
ศุภรางค์ เรืองวานิช
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
กฤตย์ษุพัช สารนอก
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/sdict4

Read more: SDICT4

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (DICT6)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------------------------------------------------------------------------

ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
ภูริตา สายะวารานนท์
สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กรกรต เจริญผล

http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/dict6/

Read more: แนะนำนักศึกษาปริญญาเอก DICT6