สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำนักศึกษาปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan 
May 16-18, 2018

ภาพรายละเอียด >>  http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/icebi2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more: ICEBI2018 Taipei, Taiwan

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>

 

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 (DICT7)

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (SDICT5)
ภัทรา สวนโสกเชือก 
อัจจิมามั่นทน 
พงศกรกนกนิตย์อนันต์ 
สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์

>> เว็บรุ่น SDICT5 >>

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SDICT5)


นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์

Read more: นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 (SMICT#1)