การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

เรื่อง "ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควันตภาพบนคลาวด์เพื่อส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี"

Read more: ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการทํางาน

Read more: ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ


นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (SDICT4)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธนพล นามนวล
รักถิ่น เหลาหา
ธาดา จันตะคุณ
วรรณพร ชูจิตารมย์
วรพงษ์ น่วมอินทร์
ชเนศ รัตนอุบล
ศุภรางค์ เรืองวานิช
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
กฤตย์ษุพัช สารนอก
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/sdict4

Read more: SDICT4

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นิพนธ์  สุขปรีดี ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุลกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม

สำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ"

Read more: ดร.สุดารัตน์ ศรีมา

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (DICT6)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------------------------------------------------------------------------

ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
ภูริตา สายะวารานนท์
สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กรกรต เจริญผล

http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/dict6/

Read more: แนะนำนักศึกษาปริญญาเอก DICT6

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการจัดตั้ง AECT Thailand Chapter
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มกราคม 2560
........................................................................................
AECT Thailand Chapter
"Creative problem solving in an open digital learning environment:
Navigation to AECT Thailand Chapter"
 Faculty of Education, Chulalongkorn University
 January 9, 2017

Read more: AECT Thailand Chapter - January 9,2017

คณาจารย์และนักศึกษาสาขา DICT เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
และจัด Workshop ในงาน IEEE TALE2016
The 5th IEEE International Conference on Teaching, Assessment,
and Learning for Engineering, (IEEE TALE2016)
December 7-9, 2016
Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
Organized by IEEE Thailand Section and Faculty of Technical Education,
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

Read more: IEEE TALE 2016 - Workshop

 

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙

Read more: พิธีไหว้ครู DICT พ.ศ.2559