คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEC2018)
ณ สถานประชุมไบเทค บางนา
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

The 9 TCU International e-Learnal Conference 2018 (IEC2018)

"MOOCs and Beyond" 

July 19-20 , 2018  

BITEC Bangna, Bangkok 

Thailand

Read more: IEC2018

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html

ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE

Read more: วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI กลุ่ม2)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำนักศึกษาปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan 
May 16-18, 2018

ภาพรายละเอียด >>  http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/icebi2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more: ICEBI2018 Taipei, Taiwan

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>

 

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 (DICT7)

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (SDICT5)
ภัทรา สวนโสกเชือก 
อัจจิมามั่นทน 
พงศกรกนกนิตย์อนันต์ 
สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์

>> เว็บรุ่น SDICT5 >>

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SDICT5)


นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์

Read more: นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 (SMICT#1)