ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน  จีรังสุวรรณ
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
ณ ห้องประชุมพณิชยกุล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 25 มิถุนายน 2560

Read more: งานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
ระบบการจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์มัลติยูสเซอร์ในสังคมคลาวด์

Read more: ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.จารุมน หนูคง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Read more: ดร.จารุมน หนูคง

ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงานบริษัท Biz Mobile Inc., และ บริษัท AgenTech Co.,Ltd.
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2560
.............................................................................................................

Read more: DICT ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ปิยะวดี  พงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  รำไพ กรรมการ

Read more: ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์