การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://ncteched.org

------------------------------------------------------------------------------------

The 5th International Conference on Technical Education  

will be organized under the theme of 

“Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy”. 

The Faculty of Technical Education (FTE), 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

November 23-24, 2017, in bangkok, Thailand.

http://icteched.org

Read more: NCTechEd2560-ICTechEd2560

IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)

IEEE TALE2017 will be held 12-14 December 2017, 

The Education University of Hong Kong, Tai Po, Hong Kong.

http://www.tale-conference.org/tale2017/

Read more: IEEE TALE2017


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.นิพาดา  ไตรรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
รูปแบบห้องเรียนกลับทางเสมือนจริงที่มีฐานความช่วยเหลือด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Read more: ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

Trends & Issues  in Information Technology Education 4.0
Guest Speaker
Emeritus Professor Lance C.C. Fung
School of Engineering and Information Technology
Murdoch University,Western Australia, Australia
July 4, 2017 , 9.00 am .-12.00 pm.
at Room 216-217  Floor 2 Building 52  Faculty of Technical Education
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
Organized by
Department of Technological Education &
Division of Information and Communication Technology for Education.
Faculty of Technical Education
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

Read more: Professor Lance C.C. Fung

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน  จีรังสุวรรณ
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
ณ ห้องประชุมพณิชยกุล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 25 มิถุนายน 2560

Read more: งานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
ระบบการจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์มัลติยูสเซอร์ในสังคมคลาวด์

Read more: ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.จารุมน หนูคง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 25 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Read more: ดร.จารุมน หนูคง

ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงานบริษัท Biz Mobile Inc., และ บริษัท AgenTech Co.,Ltd.
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2560
.............................................................................................................

Read more: DICT ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น