สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงแรก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT9) จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-DICT7) จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3) จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-MICT3) จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ช่วงแรก)
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัคร http://www.grad.kmutnb.ac.th/news_getfile.php?id=168&file=_1234297417.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศติดตามสาขาวิชาที่ศูนย์บูรณาการวิชาชีพฯ ชั้นล่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณอัธิยาพร แก้วงาม 081-457-8373
2. การรับสมัครในปีการศึกษา 2562 กระทำเพียง 2 ช่วง และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2562  ช่วงแรก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT9)      จำนวน 5 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-DICT7)   จำนวน 10 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3) จำนวน 5 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-MICT3)       จำนวน 10 คน

ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  (ช่วงแรก)

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์ได้ที่

http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx

รายละเอียดการรับสมัคร

http://www.grad.kmutnb.ac.th/news_getfile.php?id=168&file=_1234297417.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :

1. ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศติดตามสาขาวิชาที่ศูนย์บูรณาการวิชาชีพฯ  ชั้นล่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

คุณอัธิยาพร  แก้วงาม  081-457-8373

 

2. การรับสมัครในปีการศึกษา 2562 กระทำเพียง 2 ช่วง และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562