Print 
Details: Category: ประกาศ2 | Published: 25 November 2018 | Hits: 1124

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ SMICT1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ 
รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชันด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

นายอนุชา เฟื่องศรี 
รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

นางสาวปภัสรา ใจซื่อ 
ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นางสาวพิชยา ศรีแสน 
การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ

นางสาวสรลักษณ์ ลีลา 
การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล

นายวิทยา มนตรี 
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรม
และการยอมรับเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

นางสาวสุจิตรา มัจฉาชีพ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

พันตำรวจโทสมชาย อิทธะรงค์ 
ระบบคลังความรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ SMICT1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ 
รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชันด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

นายอนุชา เฟื่องศรี 
รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

นางสาวปภัสรา ใจซื่อ 
ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นางสาวพิชยา ศรีแสน 
การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ

นางสาวสรลักษณ์ ลีลา 
การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล

นายวิทยา มนตรี 
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรม
และการยอมรับเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

นางสาวสุจิตรา มัจฉาชีพ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

พันตำรวจโทสมชาย อิทธะรงค์ 
ระบบคลังความรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561