รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
และขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางปัญญา

 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม และขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางปัญญา