ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
วันถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
วันสำคัญ วันที่ควรค่ากับการจดจำ วันถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561