การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
Gamification Collaborative Imagineering Model for Enhancing Innovator Characteristics and Innovative Thinking Skills

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
นายกฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงผสม
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ

 

 

การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
Gamification Collaborative Imagineering Model for Enhancing Innovator Characteristics and Innovative Thinking Skills

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
นายกฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงผสม
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ