มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 World University Rankings 2019

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกันเป็นปีที่ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019(Times Higher Education World University Rankings 2019) ในปีนี้จากทั้งหมด 86 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ มจพ. ติดเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยของไทย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 World University Rankings 2019

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกันเป็นปีที่ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019(Times Higher Education World University Rankings 2019) ในปีนี้จากทั้งหมด 86 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ มจพ. ติดเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยของไทย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats