การสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ DICT
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา #DICT
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 27 กันยายน 2561

ระบบจัดการร่องรอยหลักฐานดิจิทัลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยการรู้จำใบหน้าผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เชิงบริการ
ชเนศ รัตนอุบล

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้วยกระแสงานดิจิทัลโดยเทคนิคการรู้จำใบหน้าเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่กำลังคนดิจิทัล
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม

รูปแบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กติดตามตัวแบบโต้ตอบสูงเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะการซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเชิงวิศวกรรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนผสมความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมและนวัตกรรม
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์

รูปแบบการออกแบบย้อนกลับด้วยนิเวศการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  หิรัญเกิด

สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ DICT
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา #DICT
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบจัดการร่องรอยหลักฐานดิจิทัลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยการรู้จำใบหน้าผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เชิงบริการ
ชเนศ รัตนอุบล

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้วยกระแสงานดิจิทัลโดยเทคนิคการรู้จำใบหน้าเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่กำลังคนดิจิทัล
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม

รูปแบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กติดตามตัวแบบโต้ตอบสูงเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะการซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเชิงวิศวกรรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนผสมความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมและนวัตกรรม
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์

รูปแบบการออกแบบย้อนกลับด้วยนิเวศการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  หิรัญเกิด