สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มจพ.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช. ทุกท่าน
พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ได้รับทุนวิจัยจาก วช. จำนวน 5 คน ได้แก่
นายธนพล  นามนวล
นายณัฐพล  ธนเชวงสกุล
นายธาดา  จันตะคุณ
นายรักถิ่น   เหลาหา
นายกฤตย์ษุพัช  สารนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มจพ.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช. ทุกท่าน
พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ได้รับทุนวิจัยจาก วช. จำนวน 5 คน ได้แก่
นายธนพล  นามนวล
นายณัฐพล  ธนเชวงสกุล
นายธาดา  จันตะคุณ
นายรักถิ่น   เหลาหา
นายกฤตย์ษุพัช  สารนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ