นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
SMICT#2
นายดารอวี มานตรี (วี) 
นางสาววรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม) 
นางสาวศิริพร โสสระเกษ (บี) 
นางสาววิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม) 
นายศุภชัย กุดคำ (แม็ค)
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/smict2/

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
SMICT#2
นายดารอวี มานตรี (วี) 
นางสาววรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม) 
นางสาวศิริพร โสสระเกษ (บี) 
นางสาววิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม) 
นายศุภชัย กุดคำ (แม็ค)
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/smict2/