การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th National Conference on Technical Education (#NCTechEd11) 
และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 
The 6th International Conference on Technical Education (#ICTechEd6) 
หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง Download แบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัย ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งวารสารวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล TCId(กลุ่มที่ 1) และผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอในที่ประชุม (ICTechEd6) จะได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล IEEE Xplore 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  คุณธิภาภัทร บุญยะผลานันท์  คุณวลัยพร ยอดคามี หรือคุณศิริพร ยางสวย
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201 — 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 

The 11th National Conference on Technical Education (#NCTechEd11) 

และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 

The 6th International Conference on Technical Education (#ICTechEd6) 

หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง Download แบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัย ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งวารสารวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล TCId(กลุ่มที่ 1) และผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอในที่ประชุม (ICTechEd6) จะได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล IEEE Xplore 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

คุณธิภาภัทร บุญยะผลานันท์ 

คุณวลัยพร ยอดคามี 

หรือคุณศิริพร ยางสวย

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201 — 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.