สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  

ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th