สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

#DICT #MICT #SDICT #SMICT #FTE #KMUTNB