การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
“ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี”
วันที่ 18-19 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
“ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี”
วันที่ 18-19 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ