งานถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
KMUTNB Commencement Day 2016
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

<< รวมรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>

ความสุขและความทรงจำอีกครั้ง
งานถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
KMUTNB Commencement Day 2016
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560