สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงแรก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT9) จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-DICT7) จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3) จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-MICT3) จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ช่วงแรก)
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx
รายละเอียดการรับสมัคร http://www.grad.kmutnb.ac.th/news_getfile.php?id=168&file=_1234297417.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศติดตามสาขาวิชาที่ศูนย์บูรณาการวิชาชีพฯ ชั้นล่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณอัธิยาพร แก้วงาม 081-457-8373
2. การรับสมัครในปีการศึกษา 2562 กระทำเพียง 2 ช่วง และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Read more: การรับสมัคร นศ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วงแรก)

การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
นางสาวศิวพร ลินทะลึก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

++++++++++++++++++++++++++++

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์ ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์         กรรมการ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา         กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Read more: น.ส.ศิวพร ลินทะลึก

 

การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

 

ระบบการเรียนรู้วิศวกรรมฝังตัวบนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์

Read more: ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์

การสอบป้องกันนักศึกษาปริญญาเอก
ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม

Read more: ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ SMICT1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ 
รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชันด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

นายอนุชา เฟื่องศรี 
รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

นางสาวปภัสรา ใจซื่อ 
ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นางสาวพิชยา ศรีแสน 
การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ

นางสาวสรลักษณ์ ลีลา 
การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล

นายวิทยา มนตรี 
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรม
และการยอมรับเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

นางสาวสุจิตรา มัจฉาชีพ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

พันตำรวจโทสมชาย อิทธะรงค์ 
ระบบคลังความรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Read more: การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ SMICT1

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
และขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางปัญญา

Read more: DICT8+SDICT6 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
วันถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Read more: วันถ่ายรูปหมู่ มจพ. ปีการศึกษา 2560

การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
Gamification Collaborative Imagineering Model for Enhancing Innovator Characteristics and Innovative Thinking Skills

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
นายกฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงผสม
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ

Read more: การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ DICT5

มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 World University Rankings 2019

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกันเป็นปีที่ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019(Times Higher Education World University Rankings 2019) ในปีนี้จากทั้งหมด 86 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ มจพ. ติดเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยของไทย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Read more: World University Ranking 2019 - KMUTNB

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 30 กันยายน 2561

Read more: พิธีไหว้ครู พ.ศ.2561