นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
SMICT#2
นายดารอวี มานตรี (วี) 
นางสาววรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม) 
นางสาวศิริพร โสสระเกษ (บี) 
นางสาววิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม) 
นายศุภชัย กุดคำ (แม็ค)
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/smict2/

Read more: นักศึกษาปริญญาโท SMICT2


การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th National Conference on Technical Education (#NCTechEd11) 
และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 
The 6th International Conference on Technical Education (#ICTechEd6) 
หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง Download แบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัย ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งวารสารวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล TCId(กลุ่มที่ 1) และผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอในที่ประชุม (ICTechEd6) จะได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล IEEE Xplore 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  คุณธิภาภัทร บุญยะผลานันท์  คุณวลัยพร ยอดคามี หรือคุณศิริพร ยางสวย
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201 — 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Read more: NCTechEd11+ICTechEd6

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ดร.วัจนารัตน์ ควรดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กรรมการ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more: ดร.วัจนารัตน์ ควรดี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ดร.ตวง   อันทะไชยกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more: ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ดร.นาวิน วิยาภรณ์กรรมการ
ดร.สมสมร วงศ์รจิตกรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับโมบายคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Read more: ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

Read more: ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์