สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561  ช่วงที่ 2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT8)จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (SDICT6)จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (SMICT2)จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน  พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th 

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>

 

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 (DICT7)

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 (SDICT5)
ภัทรา สวนโสกเชือก 
อัจจิมามั่นทน 
พงศกรกนกนิตย์อนันต์ 
สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์

>> เว็บรุ่น SDICT5 >>

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 (SDICT5)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017
เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย และอันดับที่ 176 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 5,153 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน
ซึ่งคะแนนสูงขึ้น และอันดับเลื่อนขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 619 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด 27 แห่ง ได้รับรางวัล
โดย 10 อันดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 86 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ลำดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ลำดับที่ 143 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 156 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม,
ลำดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 195 ของโลก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 แหล่งข้อมูล http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

Read more: KMUTNB Green University 2017


นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์

Read more: SMICT#1


งานถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
KMUTNB Commencement Day 2016
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

<< รวมรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>

Read more: งานถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

1. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ดร.ณรงค์  พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. ดร.บุรินทร์  นรินทร์ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ดร.เอกชัย  เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 6. ดร.เมตตา คงคากูล 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

8. ดร.สุดารัตน์ สีมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ดร.จารุมน หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Read more: ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560

พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 44 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

Read more: พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560