การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT2

ดร.รณชัย เพชรรักษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ

Read more: ดร.รณชัย เพชรรักษ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  SMICT1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.สุจิตรา มัจฉาชีพ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา ประธานคณะกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการสอบ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่นการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน

 

Read more: น.ส.สุจิตรา มัจฉาชีพ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท  SMICT1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวิทยา มนตรี

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา ประธานคณะกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการสอบ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การออกแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี

Read more: นายวิทยา มนตรี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1

อัธิยาพร แก้วงาม 

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์
อาจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานงานประกันคุณภาพแบบดิจิทัลตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
Supply Chain Management System, Digital Quality Assurance, According to ASEAN University Network Quality Assurnace (AUN-QA)

Read more: นางอัธิยาพร แก้วงาม


การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT#4
ดร.อภัสรา ไชยจิตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบการจัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
Local Wisdom Knowledge Repository System Using Ontology to Promote Nurture of Arts and Culture in Higher Education Institutions

Read more: ดร.อภัสรา ไชยจิตร์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพิชยา ศรีแสน
การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบคลาวด์เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงระบบของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

ณ ห้องปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

Read more: น.ส.พิชยา ศรีแสน

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ
รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

ณ ห้องปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

Read more: นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1
น.ส.ปภัสรา  ใจซื่อ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์  :
ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

ณ ห้องปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Read more: น.ส.ปภัสรา ใจซื่อ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1
นายอนุชา  เฟื่องศรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์  :
รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

ณ ห้องปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Read more: นายอนุชา เฟื่องศรี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท SMICT1
น.ส.สรลักษณ์ ลีลา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์  : การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

ณ ห้องปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Read more: น.ส.สรลักษณ์ ลีลา

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT4

ดร.ธาดา จันตะคุณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องปรมะ อาคารนวมินทราชินี  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบพระคุณ #สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สำหรับการสนับสนุน#ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒

หัวข้อวิทยานิพนธ์
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Virtual Immersive Learning Environment Based on Digital Storytelling to Enhance Undergraduate Students’ Deeper Learning

Read more: ดร.ธาดา จันตะคุณ