สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  S-DICT  รุ่นที่ 6  (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน 10 คน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/200960_1.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

1. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ดร.ณรงค์  พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. ดร.บุรินทร์  นรินทร์ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ดร.เอกชัย  เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 6. ดร.เมตตา คงคากูล 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

8. ดร.สุดารัตน์ สีมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ดร.จารุมน หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Read more: ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560

พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 44 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

Read more: พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560