สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

Read more: รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สมศ.