นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (SMICT1)
สุจิตรา มัจฉาชีพ (ส้ม)
สรลักษณ์ ลีลา (ตั๊ก ลีลา)
อนุชา เฟื่องศรี (เบิร์ด)
ธัญยบูรณ์ ชูลาภ (ธัญ)
วิทยา มนตรี (บอล)
อัธิยาพร แก้วงาม (อัธ)
พิชยา ศรีแสน (จ๊อยส์)
ปภัสรา ใจซื่อ (เฟิร์น)
พ.ต.ท.สมชาย อิทธะรงค์

Read more: SMICT#1


งานถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
KMUTNB Commencement Day 2016
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

<< รวมรูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>

Read more: งานถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2559

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

1. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ดร.ณรงค์  พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. ดร.บุรินทร์  นรินทร์ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ดร.เอกชัย  เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 6. ดร.เมตตา คงคากูล 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

8. ดร.สุดารัตน์ สีมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ดร.จารุมน หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Read more: ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2560

พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 44 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

Read more: พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560