รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญา
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
และขอบคุณนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางปัญญา

Read more: DICT8+SDICT6 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
วันถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Read more: วันถ่ายรูปหมู่ มจพ. ปีการศึกษา 2560

การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
Gamification Collaborative Imagineering Model for Enhancing Innovator Characteristics and Innovative Thinking Skills

การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
นายกฤษณพงศ์  เลิศบำรุงชัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงผสม
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ

Read more: การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ DICT5

มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 World University Rankings 2019

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกติดต่อกันเป็นปีที่ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019(Times Higher Education World University Rankings 2019) ในปีนี้จากทั้งหมด 86 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ มจพ. ติดเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยของไทย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Read more: World University Ranking 2019 - KMUTNB

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 30 กันยายน 2561

Read more: พิธีไหว้ครู พ.ศ.2561

การสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ DICT
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา #DICT
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 27 กันยายน 2561

ระบบจัดการร่องรอยหลักฐานดิจิทัลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยการรู้จำใบหน้าผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เชิงบริการ
ชเนศ รัตนอุบล

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้วยกระแสงานดิจิทัลโดยเทคนิคการรู้จำใบหน้าเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่กำลังคนดิจิทัล
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม

รูปแบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กติดตามตัวแบบโต้ตอบสูงเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะการซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
ศิระนันท์ บุญยะผลานันท์

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเชิงวิศวกรรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนผสมความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมและนวัตกรรม
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์

รูปแบบการออกแบบย้อนกลับด้วยนิเวศการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  หิรัญเกิด

Read more: การสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มจพ.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของ วช. ทุกท่าน
พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ได้รับทุนวิจัยจาก วช. จำนวน 5 คน ได้แก่
นายธนพล  นามนวล
นายณัฐพล  ธนเชวงสกุล
นายธาดา  จันตะคุณ
นายรักถิ่น   เหลาหา
นายกฤตย์ษุพัช  สารนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

Read more: นักศึกษา DICT ได้รับทุน วช.

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
SMICT#2
นายดารอวี มานตรี (วี) 
นางสาววรยศนสร (วอ-ระ-ยด-สะ-นะ-สอน) รังสีธนะศักดิ์ (หยก)
นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม (ตั้ม) 
นางสาวศิริพร โสสระเกษ (บี) 
นางสาววิลาสินี พลพุทธา (ต๋อม) 
นายศุภชัย กุดคำ (แม็ค)
http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/smict2/

Read more: นักศึกษาปริญญาโท SMICT2


การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th National Conference on Technical Education (#NCTechEd11) 
และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 
The 6th International Conference on Technical Education (#ICTechEd6) 
หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง Download แบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัย ตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งวารสารวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล TCId(กลุ่มที่ 1) และผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอในที่ประชุม (ICTechEd6) จะได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล IEEE Xplore 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  คุณธิภาภัทร บุญยะผลานันท์  คุณวลัยพร ยอดคามี หรือคุณศิริพร ยางสวย
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201 — 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Read more: NCTechEd11+ICTechEd6

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

Read more: ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์