การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ดร.วัจนารัตน์ ควรดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กรรมการ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more: ดร.วัจนารัตน์ ควรดี

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ดร.ตวง   อันทะไชยกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more: ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ดร.นาวิน วิยาภรณ์กรรมการ
ดร.สมสมร วงศ์รจิตกรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับโมบายคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Read more: ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html

ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE

Read more: วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TCI กลุ่ม2)


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ วรธิติพงศ์  รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

Read more: ขอแสดงความยินดี Best paper award ICEBI2018

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

Read more: ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์