สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ วรธิติพงศ์  รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

Read more: ขอแสดงความยินดี Best paper award ICEBI2018

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำนักศึกษาปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan 
May 16-18, 2018

ภาพรายละเอียด >>  http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2018/icebi2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more: ICEBI2018 Taipei, Taiwan

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6
นายสุโกศล  วโนทยาพิทักษ์
น.ส.สุวรรณา  ตรงต่อศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ  สระอุบล

 

Read more: สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ DICT6

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561  ช่วงที่ 3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT8)จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (SDICT6)จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (SMICT2)จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th
รายละเอียดดูได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561 ช่วงที่ 3

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
แสดงมุทิตาจิตคณาจารย์ในสาขาเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 19 เมษายน 2561

Read more: มุทิตาจิตเทศกาลสงกรานต์ 2561

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

Read more: สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

Read more: ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ภาคปกติ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560 (DICT7)

นภาจิตรดุสดี 
พงศธรปาลี 
จิราภรคุ้มมณี 
ศิริพร        อ่วมมีเพียร 
สิทธิเดชกิตติวิริยะการ 
เสถียรจันทร์ปลา 
เอกภพอินทรภู่ 
ณัฐภัทรแก้วรัตนภัทร์

>>> เว็บรุ่นนักศึกษาปริญญาเอก DICT7 >>>

 

Read more: นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 7 (DICT7)