การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ดร.วันเพ็ญ ผลิศร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล คำปัญญา กรรมการ

ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ดร.วันเพ็ญ ผลิศร

ระบบคลาวด์เลิร์นนิงอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนแบบร่วมมือกัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล คำปัญญา กรรมการ

 

ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

#มจพ.

#SDICT

#DICT 

#SDICT4

#FTE 

 

#KMUTNB