การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันที่ 24 มกราคม 2562

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์  ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารบริการห้องสมุดดิจิทัลตามมาตรฐานสากล

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 24 มกราคม 2562

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์  ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์

รูปแบบการบริหารบริการห้องสมุดดิจิทัลตามมาตรฐานสากล