การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
นางสาวศิวพร ลินทะลึก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

++++++++++++++++++++++++++++

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์ ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์         กรรมการ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา         กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท

นางสาวศิวพร ลินทะลึก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง 

"รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

++++++++++++++++++++++++++++

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์ ประธานกรรมการสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก