การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

 

ระบบการเรียนรู้วิศวกรรมฝังตัวบนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์

การสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

 

ระบบการเรียนรู้วิศวกรรมฝังตัวบนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์

 

โอวาท ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี 4 ธันวาคม 2561

"จงทำตัวเหมือนดวงจันทร์ อย่าเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเผาคนรอบข้าง

จงเป็นดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนกับผู้ที่มืดมิด"

 

#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ.

#DICT 

#SDICT3

#FTE 

#KMUTNB

โอวาท ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี 4 ธันวาคม 2561

"จงทำตัวเหมือนดวงจันทร์ อย่าเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเผาคนรอบข้าง

จงเป็นดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนกับผู้ที่มืดมิด"

 

#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #มจพ.

#DICT 

#SDICT3

#FTE 

#KMUTNB