การสอบป้องกันนักศึกษาปริญญาเอก
ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม

 

 

การสอบป้องกันนักศึกษาปริญญาเอก

ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม

การสอบป้องกันนักศึกษาปริญญาเอก
ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตาราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  กรรมการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องปรมะ ชั้น ๑๒ อาคารนวมินทรราชินี

รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม