อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ศษ.บ.โสตทัศนศึกษา     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา    มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา    มหาวิทยาลัยบูรพา
ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คณะกรรมการบริหารหลักสูตร DICT