การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ดร.ตวง   อันทะไชยกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

ดร.ตวง   อันทะไชยกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน