การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบป้องกัน
ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
ดร.นาวิน วิยาภรณ์กรรมการ
ดร.สมสมร วงศ์รจิตกรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับโมบายคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ดร.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบป้องกัน

ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

ดร.นาวิน วิยาภรณ์กรรมการ

ดร.สมสมร วงศ์รจิตกรรมการ

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์

แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับโมบายคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑