การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.นิพาดา  ไตรรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
รูปแบบห้องเรียนกลับทางเสมือนจริงที่มีฐานความช่วยเหลือด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.นิพาดา  ไตรรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง กรรมการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง
รูปแบบห้องเรียนกลับทางเสมือนจริงที่มีฐานความช่วยเหลือด้วยการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี