นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสาขา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556

ภาคปกติ รุ่นที่ 3  จำนวน 7 คน  เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556    ประกอบด้วย

.......................................................................................................................

นายธนะวัชร จริยะภูมิ

นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี 

นางกวิตา ปานล้ำเลิศ 

นายกอบเกียรติ สระอุบล 

นายจักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์  

นายปริพัส ศรีสมบรูณ์  

นางสาวมณีรัตน์ ภารนันท์