สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ วรธิติพงศ์  รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------