สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6
นายสุโกศล  วโนทยาพิทักษ์
น.ส.สุวรรณา  ตรงต่อศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ  สระอุบล

 

 

 

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก DICT6

นายสุโกศล  วโนทยาพิทักษ์

น.ส.สุวรรณา  ตรงต่อศักดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

อาจารย์ ดร.กอบเกียรติ  สระอุบล

 

นายสุโกศล  วโนทยาพิทักษ์

การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สหกิจศึกษาแบบบล็อกเชนบนคลาวด์

เพื่อประเมินสมรรถนะดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลแบบเปิด

 

น.ส.สุวรรณา  ตรงต่อศักดิ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกันโดยใช้ตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัล

 

เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน