สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19  เมษายน 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา

 

รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์

นายรักถิ่น  เหลาหา  
การความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธาดา  จันตะคุณ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

น.ส.ภูริตา  สายะวารานนท์
การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถมนุษย์
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง

รายชื่อนักศึกษาสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
น.ส.วัจนารัตน์ ควรดี 
ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อธรรมาภิบาลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

นายกิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ชาญฉลาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19  เมษายน 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา

รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์

นายรักถิ่น  เหลาหา  
การความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธาดา  จันตะคุณ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

น.ส.ภูริตา  สายะวารานนท์
การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถมนุษย์
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง

รายชื่อนักศึกษาสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
น.ส.วัจนารัตน์ ควรดี 
ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อธรรมาภิบาลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

นายกิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ชาญฉลาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ