สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

 

รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์

นางสาววรรณพร ชูจิตารมย์ 
รูปแบบการเรียนรู้สะตีมการ์ฟิลด์เพื่อส่งเสริมความเพียร

นายกฤตย์ษุพัช สารนอก 
ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาพหุระดับบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐสำหรับรัฐบาลดิจิทัล

นางสาวกนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างชาญฉลาดด้วยการจัดการข้อมูลเชิงความหมาย
ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งสู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง

นางสาวศุภรางค์ เรืองวานิช 
แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

 

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก SDICT#4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
คณะกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยสุรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ

รายชื่อนักศึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์

นางสาววรรณพร ชูจิตารมย์ 
รูปแบบการเรียนรู้สะตีมการ์ฟิลด์เพื่อส่งเสริมความเพียร

นายกฤตย์ษุพัช สารนอก 
ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาพหุระดับบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐสำหรับรัฐบาลดิจิทัล

นางสาวกนกรัตน์ จิรสัจจานุกุล 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างชาญฉลาดด้วยการจัดการข้อมูลเชิงความหมาย
ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งสู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง

นางสาวศุภรางค์ เรืองวานิช 
แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา