สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

1. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. ดร.ณรงค์  พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. ดร.บุรินทร์  นรินทร์ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ดร.เอกชัย  เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 6. ดร.เมตตา คงคากูล 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

8. ดร.สุดารัตน์ สีมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ดร.จารุมน หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

 

1. ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

2. ดร.ณรงค์  พันธุ์คง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

4. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เตชะโกสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

5. ดร.ศรันย์ นาคถนอม

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

6. ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

7. ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยเซาร์อีสบางกอก

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

1. ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

2. ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

3. ดร.บุรินทร์  นรินทร์ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

4. ดร.เอกชัย  เนาวนิช

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

6. ดร.เมตตา คงคากูล 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

7. ดร.ณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

8. ดร.สุดารัตน์ สีมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

9. ดร.จารุมน หนูคง

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ดร.นาวิน คงรักษา

ประธานสาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง