พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 44 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

 

 

พิธีไหว้ครู พ.ศ.2560

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 44 

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560