ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
นำคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DICT7)  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MICT2) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ศึกษาดูงาน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (SDICT5 & SMICT1) 
ศึกษาดูงานและ Workshop การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

 


ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
นำคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DICT7)  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MICT2) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ศึกษาดูงาน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (SDICT5 & SMICT1) 
ศึกษาดูงานและ Workshop การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

 นำคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DICT7)  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MICT2) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ศึกษาดูงาน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (SDICT5 & SMICT1) 

ศึกษาดูงานและ Workshop การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560