ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน  จีรังสุวรรณ
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
ณ ห้องประชุมพณิชยกุล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน  จีรังสุวรรณ
ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
ณ ห้องประชุมพณิชยกุล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 25 มิถุนายน 2560